6 Sposoby, w jakie audyt procesu rozwoju oprogramowania może pomóc zbudować lepszy produkt

Jeśli jest coś, czego wszystkie firmy IT chcą za wszelką cenę uniknąć, to jest to marnotrawstwo. Marnotrawstwo zasobów IT może występować w wielu różnych obszarach, ale zawsze przynosi szkodliwe skutki - od wydłużenia czasu pracy pracowników po znaczne zwiększenie kosztów procesu rozwoju.

Nie ma przy tym znaczenia, czy zasoby informatyczne firmy są zlokalizowane wewnątrz firmy, czy są zlecane na zewnątrz. W obu przypadkach muszą one być produktywne i wydajne.

Aby pomóc organizacjom jak najlepiej wykorzystać swoje zasoby IT, wyspecjalizowane firmy oferują obecnie usługę zwaną audytem procesu rozwoju oprogramowania. W tym artykule przedstawimy Państwu korzyści płynące z audytu procesów wytwarzania oprogramowania oraz wymienimy wszystko to, co audytorzy biorą pod uwagę przy ocenie wykorzystania zasobów IT.

Audyt procesu wytwarzania oprogramowania może zmaksymalizować sukces Twojego projektu i pomóc zwiększyć produktywność działu IT.

Czym jest audyt procesu wytwarzania oprogramowania?

Audyt procesu wytwarzania oprogramowania jest procesem ciągłym, którego celem jest maksymalizacja sukcesu projektu poprzez wykrywanie jego potencjalnych zagrożeń i słabości. Ten rodzaj audytu ma również inny cel: ocenę wydajności każdego z członków zespołu w dziale IT.

Kiedy należy przeprowadzić audyt procesu wytwarzania oprogramowania?

Audyt projektu programistycznego można przeprowadzić w dowolnym momencie jego cyklu życia. Jednak dzięki audytowi we wczesnych fazach, masz większą szansę na poprawę jakości tworzonego produktu.

Kto przeprowadza audyt procesu wytwarzania oprogramowania?

W większości przypadków audyt przeprowadzany jest przez zróżnicowany zespół specjalistów, składający się z kierowników projektów, analityków biznesowych i specjalistów ds. zapewnienia jakości (QA). Zespół ten bada każdą fazę cyklu rozwoju oprogramowania, od planowania i tworzenia po testowanie i wdrażanie oprogramowania.

Ideą jest zidentyfikowanie i wyeliminowanie procedur, które są nieefektywne lub zbędne, dzięki czemu każdy pojedynczy zasób IT zmobilizowany w projekcie przynosi wymierne korzyści. Co więcej, audytor może skupić się na kwestiach wdrożeniowych, takich jak techniki, dokumenty, narzędzia i procedury wykorzystywane do budowy produktu.

Wiele organizacji wpada w pułapkę nieefektywnego wykorzystania dostępnych procesów i metod lub wykorzystania ich w sposób, który nie ma związku z zaletami produktu końcowego. Zespół audytorów może ocenić zarówno procesy rozwojowe, jak i przepływy pracy związane z zarządzaniem projektem, aby mieć pewność, że wszystko jest w 100% zoptymalizowane, a prace rozwojowe przebiegają w większości.

Takie audyty przynoszą organizacjom dużą wartość, ponieważ wskazują potencjalne obszary problemowe, pokazują słabe punkty i ryzyka oraz pomagają otworzyć oczy wszystkich na bezpośrednie możliwości poprawy w różnych aspektach procesu.

Wszystko to jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Oto kilka innych korzyści płynących z audytów procesu wytwarzania oprogramowania.

Korzyści płynące z audytu procesu wytwarzania oprogramowania

 1. Dzięki audytowi rozwoju oprogramowania firmy mogą sprawdzić, czy oprogramowanie, które wydaje się działać, rzeczywiście robi to, co do niego należy. Na przykład, audytorzy upewniają się, że analiza oprogramowania nie mierzy żadnych powierzchownych lub nieistotnych mierników.
 2. Inną zaletą kontroli procesu wytwarzania oprogramowania jest to, że pozwala nam ona na identyfikację niezgodności pomiędzy wymaganiami a dostarczonymi funkcjami. Problemy te są bardziej powszechne, niż chciałbyś sądzić. W większości przypadków są one wynikiem nieporozumień pomiędzy zespołami biznesowymi i technicznymi.
 3. Audyt procesu wytwarzania oprogramowania oferuje niezależną walidację procesu testowania i wskazuje obszary, w których można by go zoptymalizować.
 4. Daje również możliwość złagodzenia potencjalnych zagrożeń, które mogą pojawić się na każdym etapie cyklu rozwoju oprogramowania. Jest to doskonała praktyka due diligence, która pomaga organizacjom w podnoszeniu jakości ich oferty.
 5. Ponadto, przeprowadzając audyt, organizacje z wyprzedzeniem dowiadują się o potencjalnych problemach i mogą je rozwiązać, zanim staną się one poważnymi problemami lub nawet blokadami.
 6. Wreszcie, doświadczeni audytorzy, którzy oceniają cykl życiowy rozwoju oprogramowania, są zazwyczaj w stanie zidentyfikować możliwości rozwoju i zaproponować swoje rekomendacje dotyczące ulepszeń, tak aby sprawy przebiegały sprawnie, a wykorzystanie zasobów było optymalne.

Audyt procesu wytwarzania oprogramowania zazwyczaj składa się z: audytu końcowego, zbierania wymagań, oceny umiejętności i raportowania.

Elementy audytu procesu wytwarzania oprogramowania

Zatrudniając wyspecjalizowaną firmę do przeprowadzenia audytu procesu rozwoju oprogramowania, oczekuj, że zespół zapewni Ci niestandardowe podejście do audytu oprogramowania. Jednak wiele takich procesów audytowych zawiera wspólne elementy. Oto lista przykładów.

Audyt procesu End-to-End

Tutaj specjalista przeprowadza wywiady ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby lepiej poznać ich ogólne zadowolenie z procesu rozwoju i jego wyników. Ten rodzaj badania jest uruchamiany w celu ustalenia wskaźnika wad i ogólnej skuteczności zespołu w zakresie radzenia sobie z nimi.

Gromadzenie wymagań

Innym obszarem, na który audytorzy mogą zwrócić uwagę, są wymagania. Przeprowadzają oni wywiady z osobami, których role są ściśle związane z analityką biznesową, nawet jeśli nie jest to ich formalny tytuł zawodowy. Rola ta jest krytyczna dla określenia potrzeb, które powinny być zaspokojone przez oprogramowanie i testy, które odpowiadają kryteriom akceptacji.

Ocena umiejętności

Następnie audytorzy mogą chcieć przeprowadzić rozmowy z twórcami rozwiązań i architektami technicznymi. Chodzi o to, aby lepiej zrozumieć ich staranność w podejściu do wymagań, a także ocenić ich możliwości techniczne i umiejętności.

Raportowanie

Zatrudniając firmę specjalizującą się w audycie procesów tworzenia oprogramowania, należy spodziewać się otrzymania raportu końcowego, który podsumowuje wszystkie ustalenia w jednym kompleksowym dokumencie. Raport ten często służy jako punkt wyjścia do ogólnej poprawy procesu.

Audyt zewnętrzny może usprawnić proces wytwarzania oprogramowania na wszystkich jego etapach.

Jak usprawnić proces tworzenia oprogramowania

Tworzenie oprogramowania jest złożonym zadaniem, które wymaga umiejętności i wiedzy w wielu różnych dziedzinach. Jest jednak kilka rzeczy, którymi możesz się zająć przed uruchomieniem projektu, aby upewnić się, że wszyscy w Twoim zespole są przygotowani do stawienia czoła jego złożoności.

Oto lista kontrolna pytań, które powinieneś sobie zadawać na każdym etapie cyklu rozwoju oprogramowania, podobna do tych, które audytorzy zadają w rozmowach i ocenach.

Etap planowania

 • Czy twój produkt ma formalny plan?
 • Czy twój plan projektu zawiera wszystkie kluczowe elementy, takie jak: definicję i zakres projektu, analizę kosztów i korzyści, cele projektu, szacunki czasowe, analizę ryzyka i wymagania kadrowe?
 • Czy wiesz, jakie są Twoje krytyczne kryteria sukcesu?
 • Czy Państwa plan projektu określa główne terminy i rezultaty projektu?
 • Czy zakres, cele i koszty są przekazywane wszystkim zaangażowanym stronom?

Zarządzanie projektem

Przed przystąpieniem do realizacji projektu rozwoju oprogramowania należy ustalić kluczowe elementy strategii zarządzania projektem. Należą do nich następujące punkty:

 • struktura i proces raportowania statusu,
 • plan śledzenia i metodologii projektu,
 • plan zarządzania ryzykiem,
 • zarządzanie konfiguracją oprogramowania,
 • procesy zapewnienia jakości oprogramowania.

Wtedy nadszedł czas na ocenę pracy do wykonania:

 • Czy możliwe jest rozbicie pracy na mniejsze komponenty?
 • Czy poszczególne zadania zakładają rozsądny czas trwania?
 • Czy Twój plan projektu zawiera metody śledzenia wyników kluczowych etapów?
 • Czy Twój projekt określa zakres odpowiedzialności za następujące sprinty?
 • Czy ustalono docelowe terminy realizacji każdego z etapów kluczowych?
 • Czy zidentyfikowano i zapisano relacje i współzależności pomiędzy różnymi działaniami?
 • Jeśli rzeczywiste wyniki różnią się znacznie od szczegółowego planu projektu, czy planują Państwo podjęcie jakichkolwiek działań naprawczych?

Faza rozwojowa

 • Czy wszystkie potrzeby produktowe są wspierane przez Twój zespół rozwojowy?
 • Czy wszystkie zależności od projektu są dla wszystkich jasne?
 • Czy jesteś pewien, że architektura i konfiguracja Twojej bazy danych są dobrze przemyślane? Czy jednostki twojej bazy danych mają opisowe nazwy?
 • Upewnij się, że środowisko inscenizacji korzysta z tej samej wersji serwera bazy danych co środowiska produkcyjne. Co więcej, produkcyjna baza danych i inne bazy danych muszą mieć plany tworzenia kopii zapasowych, aby wszystkie dane były aktualne.
 • Sprawdź podwójnie, czy kopia zapasowa struktury bazy danych lub obsługa migracji jest oddzielona od danych, a Twoje interakcje są objęte automatycznymi testami.
 • Jeśli chodzi o bazę kodową projektu, sprawdź, czy jednostki projektu i struktura folderów są opisowe i/lub zgodne z wszelkimi konwencjami.

Zapewnienie jakości

 • Czy posiadasz dokumentację testową, która jest dostępna dla wszystkich członków zespołu?
 • Czy dokumentacja testowa dewelopera jest aktualna?
 • Czy stosujesz wszystkie niezbędne metody testowania dla swojego projektu?
 • W jaki sposób nadasz priorytet błędom znalezionym w bieżącym sprincie?
 • Jaki jest Twój proces? Czy będziesz miał specjalistę ds. zapewnienia jakości i menedżera, który zatwierdzi coś zanim zostanie przeniesione do produkcji?

Wniosek

Wynikiem audytu jest maksymalizacja wykorzystania zasobów i zwiększenie szans na powodzenie projektu. W większości przypadków problemy pojawiają się nie z powodu braku talentu lub kreatywności z Państwa strony, ale nieefektywnego wykorzystania dostępnych metod i procesów.

Kiedy już wszystkie działania zostaną szczegółowo opisane i zoptymalizowane pod kątem wydajności, zaoszczędzisz wiele cennego czasu i pieniędzy - które możesz następnie przeznaczyć na inne zadania o krytycznym znaczeniu.